Forvaltningsinformasjon

Forvaltningsinformasjon er en samling informasjon og utvidede metadata som faller utenfor standarden for metadata, i hovedsak angående datasett forvaltet av Geovekst-samarbeidet.

Informasjonen omfatter aspekter som innhenting, forvaltning og innsikt i selve kartdataene. Sidene er under utvikling. Tilbakemeldinger på innholdet er sterkt ønskelig og kan rettes til post@norgedigitalt.no.

FKB-data

Forvaltning FKB Informasjon om forvaltningen av FKB-datasettene, status på drift og filproduksjon, samt oversikt over aktivitet.
Datainnhold FKB Informasjon om inndeling i kvalitetsklasser, samt informasjon om kvaliteten på dataene.
Rapporter FKB Kommunevise rapporter på kvalitet, ajourholdsgrad, samsvar mellom datasett m.m.

Kartleggingsprosjekter

Kartleggingsprosjekter Geovekst Informasjon om kartleggingsprosjekter i regi av Geovekst

Plandata i Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Dataflyt i NAP Informasjon om dataflyten i Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP) – Kartverkets sammenstilte database av digitale kartdata for kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner.